Skip to content

Adran 5

Dwy fenyw yn eistedd wrth bwrdd yn gwneud cofnodionDysgu, hyfforddiant a chymwysterau

Mae gwahanol ffyrdd i Gynorthwywyr Personol ddysgu a datblygu’r sgiliau priodol a’r wybodaeth sydd ei hangen i’ch cynorthwyo yn effeithiol.

 • Mae hyfforddiant personol yn y gwaith wedi’i gynllunio’n benodol i fodloni gofynion y cyflogwr. Gellir ei gyflwyno mewn ffyrdd gwahanol. Mae llawer o gyflogwyr yn hyfforddi eu Cynorthwywyr Personol eu hunain ar sut i’w cynorthwyo gyda thasgau penodol. Gallech hefyd ofyn i Gynorthwyydd Personol newydd wylio Cynorthwy-ydd Personol arall neu ofalwr teuluol sy’n brofiadol.
 • Hyfforddiant anffurfiol – mae hyn yn helpu Cynorthwy-ydd Personol i ddysgu sgiliau newydd ond nid yw’n arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Gallai fod yn gwrs byr gyda thystysgrif i ddysgwyr sydd wedi ei gwblhau’n llwyddiannus.
 • Hyfforddiant ffurfiol – mae hyn yn arwain at gymhwyster, er enghraifft Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gelwir y rhain yn gymwysterau achrededig. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal yn y coleg neu gyda darparwr dysgu, sy’n cyflwyno cyrsiau hyfforddi. Gellir gwneud rhan o’r hyfforddiant ffurfiol ar gyfer Cynorthwywyr Personol yng nghartref y cyflogwr hefyd.

Astudiaeth achos

Mae Canolfan Byw’n Annibynnol Dewis, sy’n darparu gwasanaethau cymorth taliadau uniongyrchol, ac awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf, yn gweithio mewn partneriaeth i roi cyfleoedd i Gynorthwywyr Personol ennill cymhwyster. Er 2012, maent wedi cyflwyno Diploma Lefel 3 FfCCh mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan ddatblygu diwrnodau hyfforddi a ffyrdd o gynorthwyo ac asesu i adlewyrchu natur rôl y Cynorthwy-ydd  Personol. Fe wnaeth gwerthusiad annibynnol nodi hyn yn enghraifft o arfer da ac mae’n adlewyrchu’r effaith gadarnhaol ar y Cynorthwywyr Personol a’r cyflogwr taliadau uniongyrchol fel ei gilydd.

 

Mae Diverse Cymru, sy’n darparu gwasanaethau cymorth taliadau uniongyrchol, wedi gweithio gydag Agored Cymru i ddatblygu uned Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd Lefel 1 sy’n paratoi pobl ar gyfer gweithio fel Cynorthwy-ydd  Personol. Mae’n rhoi cyflwyniad i gydraddoldeb o ran anabledd, amddiffyn a diogelu defnyddiwr y gwasanaeth, rôl, dyletswyddau a chyfrifoldebau Cynorthwy-ydd  Personol a chyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

 

 • Hyfforddiant ar y rhyngrwyd - caiff hyn ei alw weithiau yn e-ddysgu ac mae fel arfer yn cynnwys ymarferion neu gyfarwyddiadau sydd ar gael trwy’r rhyngrwyd. Weithiau, defnyddir cryno ddisgiau a DVDau gyda’r math hwn o hyfforddiant. Gall eich Cynorthwy-ydd Personol wneud hyn pan fydd yn gyfleus iddo/iddi neu gall gyd-fynd â’ch diwrnod. Mae angen i hyfforddiant ar y rhyngrwyd gael ei asesu gan yr unigolyn sy’n ei ddefnyddio i wneud yn siŵr ei fod yn bodloni unrhyw anghenion mynediad. Daw mewn fformatau gwahanol o astudiaethau achos fideo, deunydd rhyngweithiol, neu Aps sy’n gallu cael eu lawr lwytho i ffonau symudol neu gyfrifiaduron llechen.

Rhai enghreifftiau

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi datblygu sawl Ap symudol, gan gynnwys 

Diogelu –profi eich gwybodaeth - sy’n profi gwybodaeth gweithwyr gofal cymdeithasol am sut i gadw pobl yn ddiogel

Archwiliwch Aps eraill a ddatblygwyd gan y Cyngor Gofal 

Mae’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth hefyd yn darparu fideos am ddim ar amrywiaeth o bynciau i helpu dysgu ar Social Care TV

Ceir modiwlau e-ddysgu sy’n ymdrin â thestunau fel gofal dementia a sgiliau cyfathrebu gan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth

"Fe wnes i ddysgu cymaint am ddiogelwch yn y cartref ar y cwrs ar-lein yr oedd fy nghyflogwr wedi dod o hyd iddo. Roedd yn brofiad da a doeddwn i erioed wedi gwneud e-ddysgu o’r blaen. Ar ôl cwblhau, fe wnaethom ni eistedd a thrafod yr hyn roeddwn i wedi ei ddysgu a’r hyn y gallem ni ei wneud yng nghartref fy nghyflogwr i leihau peryglon."

Janet, Cynorthwy-ydd Personol

 

Sut i gael mynediad at hyfforddiant a chymwysterau

Mae ffyrdd gwahanol o gael mynediad at ddysgu a chymwysterau priodol. Gallwch:

Beth i’w ystyried wrth chwilio am hyfforddiant

 • Pa mor berthnasol yw’r hyfforddiant?
 • A yw nodau’r hyfforddiant yn glir?
 • A yw’r hyfforddwr/ darparwr dysgu yn brofiadol?
 • A yw hyd, amser a lleoliad yr hyfforddiant yn addas?
 • Sut caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno?
 • A yw’r hyfforddiant wedi’i achredu? h.y. yn cael ei asesu a’i ardystio
 • A yw’n cynnwys gwaith parhaus neu aseiniadau?
 • Beth yw’r goblygiadau o ran costau, gan gynnwys cost cyflenwi staff?
 • Efallai y bydd sefydliadau cymorth taliadau uniongyrchol yn gallu darparu cyngor ychwanegol.
Lawrlwythwch ffurflenni