Skip to content

Geirfa termau 

Cyflogwr

Mae unigolion, y nodir mewn asesiad bod angen cefnogaeth a chymorth arnynt, yn gallu cael taliadau uniongyrchol gan awdurdodau lleol i gyflogi eu gweithwyr eu hunain i’w cynorthwyo.  Cânt eu hadnabod fel cyflogwyr taliadau uniongyrchol. Mae bod yn gyflogwr yn rhoi mwy o ddewis a rheolaeth dros y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i fyw bob dydd. Gallai cyflogwr hefyd fod yn rhiant plentyn anabl neu’n ofalwr ar gyfer aelod o’r teulu sy’n rheoli’r taliadau uniongyrchol a Chynorthwywyr Personol ar ran yr unigolyn sydd angen cymorth.

Cynorthwy-ydd Personol

Caiff yr unigolyn a gyflogir gan y cyflogwr unigol ei alw’n Gynorthwy-ydd Personol (CP). Fel staff cyflogedig, mae Cynorthwy-ydd  Personol yn cynorthwyo ei gyflogwr/chyflogwr ag ystod eang o dasgau, gan helpu i gynyddu eu hannibyniaeth a gwneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd eu bywyd.

Sefydlu

Mae sefydlu yn gyflwyniad cynlluniedig i rôl newydd, amgylchedd gwaith a’r ffyrdd rydych yn hoffi gweithio gyda’ch Cynorthwy-ydd Personol. Mae’n gam pwysig i ddiweddaru neu ennill gwybodaeth a sgiliau, i helpu’r Cynorthwy-ydd Personol i ddeall eich gofynion a’ch helpu chi i ymgyfarwyddo â’i (g)alluoedd.

Disgrifiad Swydd

Mae disgrifiad swydd yn rhoi crynodeb bras o ddiben y swydd, rhestru dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol, manylion am oriau gweithio, cyflog ac wrth bwy y mae’r Cynorthwy-ydd Personol yn adrodd.

Manyleb yr unigolyn

Rhestr o’r sgiliau, y wybodaeth a’r rhinweddau personol yr hoffech i’ch Cynorthwy-ydd Personol eu cael yw manyleb yr unigolyn.

Goruchwylio

Cyfarfod un i un rheolaidd rhyngoch chi a’ch Cynorthwy-ydd Personol yw goruchwylio er mwyn:

  • Trafod y gwaith – beth sydd wedi mynd yn dda neu ddim cystal
  • sicrhau bod y Cynorthwy-ydd Personol yn gwybod beth sydd i’w ddisgwyl
  • rhoi adborth cadarnhaol ac anogaeth
  • rhoi rhagor o arweiniad neu gymorth
  • herio a rheoli ymarfer gwael
  • cynorthwyo â dysgu a datblygu parhaus

Adolygu

Mae adolygu yn broses sy’n edrych ar berfformiad a gwelliant eich Cynorthwy-ydd Personol dros gyfnod, fel arfer bob blwyddyn. Mae’n cynnwys gwerthusiad o rôl y swydd, nodi perfformiad cadarnhaol, nodi meysydd i’w gwella a chynllunio’r modd y bydd anghenion dysgu a datblygu’n cael eu bodloni yn y flwyddyn nesaf.