Skip to content

 

Cofnod o gyfarfod goruchwylio Cynorthwy-ydd Personol - enghraifft

 

Enw’r Cynorthwy-ydd Personol: Carys Stevens

Dyddiad:

 

Enw’r Cyflogwr: Michael Davies

 

12 Ionawr 2015

 

Cynnydd gyda’r gwaith ers y cyfarfod goruchwylio diwethaf

Tasgau / Rolau’r swydd

 

Gwaith a gwblhawyd

Camau nesaf

Cefnogi gydag annibyniaeth yn y gymuned

 

Cefnogi Mike i adnabod a mynychu’r dosbarth cymunedol

Dysgu am ddosbarthiadau lleol eraill neu ddigwyddiadau o ddiddordeb

Cefnogaeth gyda gofal personol

 

Hyder wedi’i gynyddu wrth helpu gyda chael cawod, tacluso a gwisgo

Cefnogi Mike i gyflawni rhai tasgau gyda llai o gymorth

Agor llythyrau a didoli a chyfrinachedd

 

Agor llythyrau a’u ffeilio’n ddiogel. Deall pwysigrwydd cadw gwybodaeth yn gyfrinachol

Darparu cymorth i Mike i sicrhau y caiff biliau eu talu’n brydlon

 

 

 

 

 

Cyflawniadau ers y cyfarfod goruchwylio diwethaf

Wedi cefnogi Mike i fagu hyder a pharatoi i fynd allan i ddosbarth lleol

 

Mynychais hyfforddiant cymorth cyntaf a roddodd ragor o hyder i mi wybod beth i’w wneud

 

 

Anawsterau neu broblemau ers y cyfarfod diwethaf. Camau gweithredu y cytunwyd arnynt i’w datrys.

Bu cadw at amser yn broblem. Trafodwyd pwysigrwydd cadw amser a’r effaith y mae cyrraedd yn hwyr yn ei chael ar Mike. Mae problemau gofal plant bellach wedi’u datrys ac mae cadw amser wedi gwella. Cytunwyd y bydd Carys yn ffonio Mike os bydd anawsterau’n codi. Cytunwyd i adolygu’r sefyllfa ymhen mis.

 

Er bod ei bwriadau’n dda, bu Carys yn ‘cymryd drosodd’ wrth gefnogi Mike gyda gofal personol. Mae’n bwysig bod Carys yn gwrando ar gyfarwyddyd gan Mike o ran sut y dylid gwneud hyn a galluogi MIke i ymgymryd â thasgau’n annibynnol.

 

Cynydd gyda chynlluniau dysgu ac unrhyw faterion y cytunwyd arnynt yn yr adolygiad blynyddol

Gweithgareddau penodol

 

 

Sut mae hyn wedi helpu’r Cynorthwy-ydd Personol i gyflawni’r tasgau?

A fu hyn o fudd i’r unigolyn sy’n cael ei gefnogi?

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Hyder a sgiliau wedi’u cynyddu

Yn teimlo’n fwy hyderus bod Carys yn gwybod beth i’w wneud os digwydd anaf neu salwch

Cysgodi Cynorthwy-ydd Personol arall i weld sut mae Mike yn hoffi i’w fwyd gael ei baratoi

Gwybodaeth a dealltwriaeth wedi’u cynyddu ynglŷn â pharatoi bwyd

Mae Carys yn paratoi’r bwyd rwyf yn ei fwynhau ac mae hi’n deall fy anghenion maethol yn well

 

Unrhyw faterion eraill a drafodwyd

Anghenion iechyd Carys ei hun a phwysigrwydd gofalu am ei hiechyd ei hun

 

Gwyliau – trafodwyd yr angen i gynllunio gwyliau neu amser i ffwrdd fel y gellir gwneud trefniadau ar gyfer cefnogaeth a chymorth o flaen llaw.

 

 

 

 

 

 

Llofnodwyd (Cynorthwy-yd Personol)….Carys Stevens…………………………

Llofnodwyd (Cyflogwr) …… Michael Davies ……………………….....................

 

 

Adolygiad Blynyddol – pynciau a awgrymwyd

 

Crynhoi cyflawniadau neu anawsterau dros y flwyddyn a sut yr aethpwyd i’r afael â nhw.

 

Newidiadau y cytunwyd arnynt a ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol

 

 

Rhagor o ddysgu neu hyfforddiant sy’n ofynnol